HomeĐiểm sách

Bốn học thuyết truyền thông

Bốn học thuyết truyền thông
Like Tweet Pin it Share Share Email

Mục lục:

Lời nhà xuất bản

Vài lời gợi mở

Lời mở đầu

1 Thuyết Độc đoán

2 Thuyết Tự do

3 Thuyết Trách nhiệm Xã hội

4 Thuyết Toàn trị Xô viết

Tài liệu tham khảo

Rate this post