Gia đình ông Sun Yun-suan khi các con còn nhỏ.

Ông Sun Yun-suan và phu nhân.

Gia đình ông Sun Yun-suan khi các con còn nhỏ.

Ông Sun Yun-suan và phu nhân.