Video phát âm và khẩu hình các nguyên âm đôi trong tiếng Anh

Video phát âm và khẩu hình các nguyên âm đôi trong tiếng Anh

Xem thêm: Video phát âm và khẩu hình các nguyên âm đơn trong tiếng Anh

Từ điển Anh-Anh oxford advanced learner’s dictionary 9th cho điện thoại android: Tại đây