Bìa sách “không gia đình” của Hecto Malot

Bìa sách

Bìa sách “không gia đình” của Hecto Malot