HomeĐiểm sách

Nguồn gốc các loài

Nguồn gốc các loài
Like Tweet Pin it Share Share Email

Mục lục

Lời nhà xuất bản
Lời người dịch
200 năm Darwin, 150 năm Nguồn gốc các loài: “Tiến hóa” như một sơ đồ lý giải
Dẫn nhập
Chương 1: Biến đổi thuần hóa
Chương 2: Biến đổi tự nhiên
Chương 3: Đấu tranh sinh tồn
Chương 4: Chọn lọc tự nhiên
Chương 5: Quy luật biến đổi
Chương 6: Những khó khăn về mặt lý thuyết
Chương 7: Bản năng
Chương 8: Sự lai giống
Chương 9: Nhược điểm của cứ liệu địa chất
Chương 10: Sự tiếp biến về mặt địa chất của các sinh thể
Chương 11: Phân bố địa lý
Chương 12: Phân bố địa lý (Tiếp)
Chương 13: Mối quan hệ qua lại giữa các sinh thể: hình thái học – Phôi thai học – Những cơ quan sơ khai
Chương 14: Tóm tắt và kết luận
Phụ lục 1: Bản tóm tắt lịch sử quá trình nhận thức về nguồn gốc các loài
Phụ lục 2: Lời giới thiệu của ngài Julian Huxley
Bản chỉ dẫn

Rate this post