Nâng cấp lên phiên bản php 7 cho VPS Centos 6 và 7

Đầu tiên bạn hãy tải về công cụ quản lý cấu hình yum:

yum install yum-utils

Cài đặt phiên bản mới nhất của remi repository

# CentOS 6
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

# CentOS 7
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm
Kích hoạt remi repository cho phiên bản PHP bạn muốn nâng cấp lên. Ví dụ PHP 7.3.

# PHP 7.3
yum-config-manager –enable remi-php73
Tiếp theo kiểm tra phiên bản PHP bạn đang sử dụng với lệnh php -v. Tắt php repository tương ứng này đi vì chúng ta sử dụng PHP 7.3 rồi. Ví dụ server mình đang cài đặt PHP 7.1

# PHP 7.1
yum-config-manager –disable remi-php71
Kiểm tra lại danh sách repository một lần nữa, bạn sẽ thấy dòng có remi-php71 được disabled và remi-php73 đã enabled:

yum repolist all

Cuối cùng update PHP lên phiên bản mới nhất 7.3

yum update php-fpm
Hoặc dùng lệnh sau để nâng cấp toàn bộ phần mềm của VPS

yum update
Vậy là xong rồi đấy, kiểm tra lại phiên bản PHP với lệnh php -v bạn sẽ thấy output tương tự như sau:

PHP 7.3.20 (cli) (built: Jul 7 2020 11:10:03) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.3.20, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.3.20, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
Chúc các bạn thành công.