Cổng làng Nguyên Xá

Rẽ phải

Cổng làng Nguyên Xá

Đi thẳng từ nhà văn hóa vào
Phòng sách bên trên cây cột điện