Khuyến học hay những bài học về tinh thần độc lập tự cường của người Nhật Bản. Đề cập tới tinh thần cơ bản của con người và